Dr.Doğan Kusman
  15-05-2019 00:06:30

SEVGİNİN OLMADIĞI YERDE ALLAH YOKTUR;

Şeytan gibi kibirli olmamak için kalbinizdeki sevginin güçlü olması
lazım. Eğer kalbinizde sevgi varsa, gözünüzün önünde insanların
mutsuz olması, size onlar için bir şeyler yapma isteği verir. İşte
Allah o andan itibaren size her türlü yardımı yapar. Çünkü Allah
insanların mutlu olmasını ister.
Bir insanın mutluluğu nefsinin kalbine Allah'ın nurunun girmesi ile
sağlanır ve bu kalpleri en iyi bilen Allah'a aittir.
RAD - 28:Ellezîne âmenû ve tatmainnu kulûbuhum bi zikrillâh
(zikrillâhi) e lâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb(kulûbu).Onlar,
âmenûdurlar ve kalpleri, Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur.
Kalpler ancak; Allah'ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi?
Rabbimiz; nefsin kalbine nurun girmesi şartını, amenu olan ve
zikreden bir kişiye ait olduğunu ve bu kişilerin amenu olan kişilerin
de mutlaka Allah'a mülâkî (ruh, fizik, nefs ve iradesi Allah'a
teslim) olacağını belirtiyor.
Amenu olanlar kimlerdir?
HUD - 29:Ve yâ kavmi lâ es’elukum aleyhi mâlâ(mâlen), in ecriye
illâ alâllâhi ve mâ ene bi târidillezîne âmenû, innehum mulâkû
rabbihim ve lâkinnî erâkum kavmen techelûn(techelûne).Ve ey
kavmim! Buna (tebliğ ettiğim şeylere) karşılık sizden mal olarak
(bir şey) istemiyorum. Eğer ücretim (ecrim) varsa ancak Allah'a
aittir. VE BEN ÂMENÛ OLANLARI(Allah'a ulaşmayı dileyenleri)
TARDEDECEK (uzaklaştıracak, kovacak) DEĞİLİM. MUHAKKAK Kİ ONLAR,
RAB'LERİNE MÜLÂKİ OLACAKLAR (ulaşacaklar). Ve lâkin ben, sizi
cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.
Bu dünyada yaşarken Allah'a (ruhunu, veçhini, nefsini ve
iradesini) teslim eden yani İslâm üzere olan kişiler ki bu kişiler
hidayete ermiş (Allah'a mülâki olmuş) kişilerdir. Allah'a mülâkî
olmayı yalanlayanlar zaten Allah'ın ayetlerini de yalanlamışlardır
amelleri heba olmuştur ve hidayete eremezler.
YUNUS - 45:Ve yevme yahşuruhum keen lem yelbesû illâ sâaten
minen nehâri yete ârefûne beynehum, kad hasirellezîne kezzebû bi
likâillâhi ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).Ve o gün (Allah’û
Tealâ) ,gündüzden bir saatten başka kalmamışlar (bir saat
kalmışlar) gibi onları toplayacak (haşredecek). Birbirlerini
tanıyacaklar (aralarında tanışacaklar). ALLAH'A MÜLÂKİ OLMAYI
 
2
 
(Allah'a ölmeden önce ulaşmayı) YALANLAYANLAR, HÜSRANDADIR
(nefslerini hüsrana düşürdüler). VE HİDAYETE EREN KİMSE(LER)
OLMADILAR (ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar).
Peki, her zikreden kalbine nur giriyor mu? Rabbimiz belirli şartlara
bağlamış, mesela Rabbimiz kimin göğsünü İslam’a şerh etti ise o
kişinin kalbi nur üzere oluyor.
 
ZUMER - 22:E fe men şerehallâhu sadrehu lil islâmi fe huve alâ
nûrin min rabbih(rabbihi), fe veylun lil kâsiyeti kulûbuhum min
zikrillâh(zikrillâhi), ulâike fî dalâlin mubîn(mubînin). Allah kimin
göğsünü İslâm için (Allah'a teslim için) yarmışsa artık o,
Rabbinden bir nur üzere olur, değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri
kasiyet bağlayanların vay haline! İşte onlar, apaçık dalâlet
içindedirler.
Bir insanın teslimlerini tamamlamak için kalbi bir talebi varsa Allah
bu kişilerin göğsünü İslâm’a şerh ediyor.
EN'AM - 125:Fe men yuridillâhu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil
islâm(islâmi), ve men yurid en yudıllehu yec’al sadrehu dayyikan
haracen, ke ennemâ yassa’adu fîs semâi, kezâlike yec’alûllâhur
ricse alâllezîne lâ yu’minûn(yu’minûne).Öyleyse ALLAH KİMİ
KENDİSİNE ULAŞTIRMAYI DİLERSE ONUN GÖĞSÜNÜ YARAR VE (ALLAH'A)
TESLİME (İSLÂM'A) AÇAR. Kimi dalâlette bırakmayı dilerse, onun
göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar.
Böylece Allah, mü'min olmayanların üzerine pislik (azap, darlık,
güçlük) verir.
Bu ayette bazı kişileri seçiyor, bazı kişileri seçmiyor mu?
Seçtiklerinden davetine icabet edenler ki onları mutlaka kendisine
ulaştırır. İşte onlar hidayete erenlerdir.
HADİD - 26:Ve lekad erselnâ nûhan ve ibrâhîme ve cealnâ fî
zurriyyetihimen nubuvvete vel kitâbe fe minhum muhted
(muhtedin), ve kesîrun minhum fâsikûn(fâsikûne).Ve andolsun ki,
Hz. Nuh'u ve Hz. İbrâhîm'i gönderdik. Ve onların zürriyetlerinden
nebîler kıldık. Ve kitap (verdik). Böylece onlardan bir kısmı
hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır.
Kendisine ulaşmayanlarsa fasık olarak nitelendiriyor. Bu kişiler
Allah'ın kendisine davetine icabet etmemiş kişilerdir. Aslında davet
edildiklerini bilirler ama ölüm azabı gelince iş işten geçmiştir ve
Allah'a yalvarırlar. Farz olan ama kurtuluşa yeterli olmayan
İslâmın beş farzının kendilerini kurtaracağına inanan ve Allah'ın
kendisine davet etmesine rağmen icabet etme gereği duymayan
 
3
 
kişiler için “ SİZİN İÇİN BİR ZEVAL OLMADIĞINA” yemin eden siz
değil misiniz? Diyor
İBRÂHÎM - 44:Ve enzirin nâse yevme ye’tîhimul azâbu fe
yekûlullezîne zalemû rabbenâ ahhırnâ ilâ ecelin karîbin nucib
da’veteke ve nettebiır rusul(rusule), e ve lem tekûnû aksemtum
min kablu mâ lekum min zevâl(zevâlin).Azabın onlara geleceği gün
ile insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek: “Rabbimiz, bizi
yakın bir süreye kadar tehir et (bize zaman ver). SENİN DAVETİNE
İCABET EDELİM VE RESÛLLERE TÂBÎ OLALIM.” Daha önce “sizin için bir
zeval olmadığına” yemin eden siz değil misiniz?
Allah'ın kendisine davete icabet etmemiz gerekiyor ki hidayete
erelim ve Allah'ın kitabını bizlere bir faydası olsun. Çünkü Kur-an-ı
Kerim hidayet kitabıdır.
BAKARA - 2:Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn
(muttekîne).İşte bu Kitap; O'nda hiç(bir açıdan) şüphe yoktur.
Takva sahipleri için bir hidayettir.
Takva sahibi olabilmek için mutla Allah'ın davetine icabet etmek
zorundayız ki hem amenu olalım hem de takva sahibi olalım.
RUM - 31:Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû
minel muşrikîn(muşrikîne). O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a
ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin
(namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
Aksi bir düşünce veya tercih bir insanın dünya ve ahiret saadetini
yok ediyor.
KASAS - 50:Fe in lem yestecîbû leke fa’lem ennemâ yettebiûne
ehvâehum, ve men edallu mimmenittebea hevâhu bi gayri huden
minallâh(minallâhi), innallâhe lâ yehdil kavmez zâlimîn(zâlimîne).
Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse (senin hidayete erdirme
davetine uymazlarsa), bil ki onlar heveslerine tâbîdirler. Allah'tan
bir hidayetci olmaksızın (hidayetçiye değil de) kendi heveslerine
tâbî olandan daha çok dalâlette kim vardır? Muhakkak ki Allah,
zalimler kavmini hidayete erdirmez.
Demek ki zalim olan kişilerin hidayete ermesi ve mutlu olabilmesi
mümkün değil. Bu kişilerin zalimliği başka insanların da mutlu
olmasına mani olmalarıdır, bu da insanların hidayetine yani
Allah'ın davetine ve Allah'a ulaşıp teslim olmasına engel olan
kişilerdir.
BAKARA - 27:Ellezîne yenkudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkıh
(mîsâkıhî), ve yaktaûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yufsidûne
 
4
 
fîl ard(ardı) ulâike humul hâsirûn(hâsirûne).O (fasıklar) ki; (kalû
belâ günü Allah'a verdikleri) MİSAK'ten sonra Allah'ın ahdini
bozarlar. Ve Allah'ın O'na (Allah'a) ulaştırılmasını emrettiği şeyi
keserler. (Başka insanların, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına mani
olurlar. Ve bu sebeple) yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar
(kazandıkları pozitif dereceler negatif derecelerden az olanlar)
hüsranda olanlardır.
Bunların kalplerinde hayır yoktur. Hasettirler ve iyilik yapan
insanları istismar ederler. Kibirlidirler, kimseden yardım ve akıl
istemezler. Hainlik ederler ve insanların güvenini sarsar ve birlik
beraberliği bozarlar.
ENFAL - 23:Ve lev alimallâhu fî him hayren le esmeahum, ve lev
esmeahum le tevellev ve hum mu'ridûne(mu'ridûn). Ve Allah,
onların (akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin) içinde hayır olduğunu
bilse (görse) elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile
(onlar), mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir.
Onun için Allah tevhid dinini bozan, insanların dünya ve ahiret
saadetini engelleyen; kalplerinde hayır olmayan bu insanları
seçmiyor ve onları izni ile hidayete erdirmiyor.
 
BAKARA - 213:Kânen nâsu ummeten vâhıdeten fe beasallâhun
nebiyyîne mubeşşirîne ve munzirîne, ve enzele meahumul kitâbe
bil hakkı li yahkume beynen nâsi fî mâhtelefû fîh(fîhi), ve
mâhtelefe fîhi illellezîne ûtûhu min ba’di mâ câethumul beyyinâtu
bagyen beynehum, fe hedâllâhullezîne âmenû li mâhtelefû fîhi
minel hakkı bi iznih(iznihî), vallâhu yehdî men yeşâu ilâ sırâtın
mustakîm(mustakîmin).İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah,
müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beas etti (hayata getirdi,
gönderdi). Ve onlarla birlikte insanların aralarında, ayrılığa
düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi.
Kendilerine (apaçık) beyyineler (belgeler) geldikten sonra kendi
aralarındaki çekememezlik (ve haset yüzünden) onun hakkında
ayrılığa düşenler, sadece kendilerine (kitap) verilenlerdir. Bu
sebeple âmenû olan (Allah'a ulaşmayı dileyen) o kimselerin haktan
yana ayrılığa düştükleri şeyi (hidayeti) açıklamaları için Allah,
Kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Allah, dilediği kimseyi Sıratı
Mustakîm'e iletir.
Hidayete erebilmemiz Allah'ın izni ile olacağına göre, o zaman
Allah'a (ruh, fizik beden, nefs ve iradelerini ulaştırmayı) ulaşmayı
dileyen kişilerin, başka insanların da hidayetlerine vesile olmak ve
Allah yolunda hizmet vermeyi ihmal etmeyecekleri için, onları
Rabbimiz kendi izni ile hidayete erdiriyor.
 
5
 
BAKARA - 165:Ve minen nâsi men yettehızu min dûnillâhi endâden
yuhıbbûnehum ke hubbillâh(hubbillâhi), vellezîne âmenû eşeddu
hubben lillâh(lillâhi), ve lev yerâllezîne zalemû iz yeravnel azâbe,
ennel kuvvete lillâhi cemîan, ve ennellâhe şedîdul azâb(azâbi).
Ve insanlardan bir kısmı, Allah'tan başka “eş ve ortak (putlar)”
edinenler, onları (eş ve ortak edindikleri şeyleri), Allah'ı sever gibi
severler. (Oysa) ÂMENÛ OLANLARIN ALLAH'A OLAN SEVGİLERİ ÇOK
DAHA KUVVETLİDİR. Ve zulmedenler, azap görecekleri (azaba
uğrayacakları) zaman, bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait
olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi
(bilselerdi).
Bu Allah'a ulaşmayı dileyen AMENU kişilerin en büyük özellikleri
Allah sevgilerinin çok fazla olmasındandır.
Diğer insanlarda Allah’ı çok sevdiklerini iddia etseler de bu
gerçekler yansıtmaz, bu insanlar da Allah’ı çok sevdiklerini
söyleseler de Allah'ın davetine icabet etmezler en azından
insanlara karşı dürüst değillerdir ve kendilerini sevmeyenlere karşı
Allah'ın istediği gibi davranmazlar.
AL-İ İMRAN - 119:Hâ entum ulâi tuhıbbûnehum ve lâ
yuhıbbûnekum ve tû’minûne bil kitâbi kullih(kullihi), ve izâ
lekûkum kâlû âmennâ, ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel
gayz(gayzi), kul mûtû bi gayzikum, innallâhe alîmun bi zâtis
sudûr(sudûri). (Ey mü'minler)! Siz öyle kimselersiniz ki; onlar, sizi
sevmedikleri halde siz, onları seversiniz ve siz Kitab'ın bütününe
îmân edersiniz. Onlar, sizinle karşılaştıkları zaman: “Îmân ettik.”
derler. Ama tenhada, kendi başlarına kaldıkları zaman size olan
öfkelerinden (dolayı), parmak uçlarını ısırırlar. De ki: “Öfkenizle
ölün.” Hiç şüphesiz Allah, sinelerde olanı bilir.
O zaman bu kişiler için ne diye biliriz ki? Allah hidayet versin.
Ama bu kişilerin sevgisi Allah ve onun resulünden daha çok olan
dünya sevgisidir. Bunun için Rabbimiz de uyarıyor.
 
TEVBE - 24:Kul in kâne âbâukum ve ebnâukum ve ıhvânukum ve
ezvâcukum ve aşîretukum ve emvâlunıktereftumûhâ ve ticâretun
tahşevne kesâdehâ ve mesâkinu terdavnehâ ehabbe ileykum
minallâhi ve resûlihî ve cihâdin fî sebîlihî fe terabbesû hattâ ye'
tiyallâhu bi emrih(emrihî), vallâhu lâ yehdîl kavmel fasikîn
(fasikîne). De ki: “Şâyet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz
ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız, kesada
uğramasından (satışının durmasından) korktuğunuz ticaret ve razı
olduğunuz (hoşunuza giden) evler, Allah'tan ve O'nun resûlünden
 
6
 
ve O'nun (Allah'ın) yolunda cihad etmekten size daha sevgili ise
artık Allah, emrini getirinceye kadar bekleyin”. Ve Allah, fasıklar
kavmini (topluluğunu) hidayete erdirmez.
Allah sevgisi olmayan birisi insanları sever mi? Mümkün değil, o
ancak kendi nefsini istedikleri şeyleri sever ve nefsini istedikleri
şeyleri yapar ki nefsini ilah edinmiş Allah'ın emirlerini ikinci plana
atmıştır
Allah'a çok yalvarın, içinize Allah sevgi koysun, merhamet koysun;
o zaman insanlara kötü söz söylemez ve incitemezsiniz, yoksa
inancınıza karşı saygısızlık yapmışsınızdır. Kimse sizin dindar
olduğunuza inanmaz. Hele ehli tarikseniz bütün kötü sözleri hak
etmediği halde mürşidinize söylerler. Bu sözleri söyletenler sizler
olursunuz ve söyleyenler ile beraber aynı yere gidersiniz.
Allah'a kul olun ve nefsinizin isteklerini Allah'ın emirlerinin önüne
koymayın. Yani eğer Allah'a kul iseniz o zaman yakınınızdakilere
ve çevrenizdekilere ihsan davrana bilirsiniz.
NİSA - 36:Va’budûllâhe ve lâ tuşrikû bihî şeyen ve bil vâlideyni
ihsânen ve bizil kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîni vel câri zil kurbâ
vel câril cunubi ves sâhıbi bil cenbi vebnis sebîli ve mâ meleket
eymânukum, innallâhe lâ yuhıbbu men kâne muhtâlen fehûrâ
(fehûren). Ve Allah'a kul olun. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın ve
ana, babaya ihsanla davranın. Akrabaya, yetimlere, miskinlere,
yakın komşuya, yanınızdaki arkadaşa (eşlere), yolda kalmışa ve
elinizin altındaki (köle, cariye, işçi)lere de. Hiç şüphesiz Allah,
övünen ve kurumlu kimseleri sevmez.
ŞİM Dİ SORALIM İHSANLA DAVRANIYORMUSUNUZ?
ALLAH'A KULMUSUNUZ?
İNŞALLAH HEPİMİZİN EVET DEDİĞİ VE GÜZEL GÜNLERİN
BERABER YAŞANMASINA VESİLE OLMAMIZ DİLEĞİ İLE.
Neden Allah'a hidayet üzeri olmak için yalvarmıyoruz ki? Bunun
için Allah'ın tayin ettiği hidayetçiye ulaşa bilmek için Allah'dan
hacet namazı ile istemiyoruz ki?
Hacet namazını perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde veya
kandil gecelerinde kılınması asildir. Ama bütün gecelerde
kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet
edilir.
Namazda aşağıdaki âyetler okunur:
 
7
 
1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
2. Rekâtın sonunda : Ettehiyyâtü
3. Rekâtta: Fatiha + Ilâs + Felâk + Nas.
4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Namaz tamamlandıktan sonra Allah’tan hacet neyse o istenir.
Allah’tan mürşid istemek için bu namaz kılındıysa mürsid istenir.
Bu namazdan sonra hiç konuşmadan yatmak gerekir. Yatarken
kıbleyi sağa alacak şekilde yatak kurulur. Vücudun ön cephesi
kıbleye çevrilerek yan üstü yatılır, 3 Âyetel Kürsî okunur ve
Allah’tan mürşid istenir. Eğer kişinin haceti mürşid değil de başka
bir hedefe ulaşmaksa (zahirî veya Batıni bir hedef olabilir) o
hedefe ulaşmak istenir. Sessiz zikir (hafî zikir) bu istekten sonra
baslar. Yanüstü yatıldığı için sağ kulak yastığa gelecektir. Bas
biraz sağa, sola oynatılarak kulakta kalbin atışlarının, basınç
sebebiyle rahatça duyulacağı pozisyona gelinir. Ve kalbin her çift
atışında “Allah, Allah” diyerek kişi Allah’ı zikr-i hafî ile (yani sessiz
olarak) içinden zikredecektir.
Eğer ilk namazdan sonra yatıldığında birşey görülmez ise tekrar
tekrar, her perşembeyi cumaya bağlayan gece namaza devam
edilmelidir. Her gece de kılınabilir
NE KAYBEDERSİNİZ Kİ? SAMİMİ İSENİZ DÜNYA VE AHİRET
SAADETİNİ HAK EDERSİNİZ.
  • Bu yazı 3206 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum

  YAZARIN DİĞER YAZILARI

PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 23 13 3 7 43 23 46 +20
2 Trabzonspor 22 13 3 6 49 23 45 +26
3 Galatasaray 23 13 4 6 39 18 45 +21
4 Sivasspor 23 13 4 6 42 26 45 +16
5 Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 39 +19
6 Fenerbahçe 23 11 7 5 42 29 38 +13
7 Beşiktaş 23 11 8 4 36 30 37 +6
8 Göztepe 22 9 6 7 29 24 34 +5
9 Gaziantep FK 23 8 8 7 34 36 31 -2
10 Gençlerbirliği 23 7 10 6 32 39 27 -7
11 Antalyaspor 23 6 10 7 25 40 25 -15
12 Yeni Malatyaspor 22 6 10 6 35 32 24 +3
13 Denizlispor 23 6 11 6 21 32 24 -11
14 Çaykur Rizespor 22 7 12 3 22 34 24 -12
15 Konyaspor 23 4 10 9 19 32 21 -13
16 MKE Ankaragücü 23 4 11 8 20 39 20 -19
17 Kasımpaşa 23 5 14 4 31 49 19 -18
18 Kayserispor 23 3 13 7 24 56 16 -32
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 24 14 4 6 34 20 48 +14
2 BB Erzurumspor 23 12 5 6 26 17 42 +9
3 Adana Demirspor 24 11 6 7 46 28 40 +18
4 Bursaspor 23 13 7 3 35 29 39 +6
5 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 32 28 37 +4
6 Altay 23 9 7 7 28 24 34 +4
7 Keçiörengücü 23 8 7 8 18 17 32 +1
8 Ümraniyespor 23 9 9 5 34 34 32 0
9 Akhisarspor 23 8 7 8 26 26 32 0
10 Menemenspor 24 9 10 5 28 32 32 -4
11 Balıkesirspor 23 8 8 7 24 25 31 -1
12 Giresunspor 22 7 8 7 24 30 28 -6
13 İstanbulspor 22 6 7 9 34 29 27 +5
14 Altınordu 23 5 9 9 26 34 24 -8
15 Osmanlıspor FK 24 6 12 6 27 36 21 -9
16 Adanaspor 23 3 11 9 23 36 18 -13
17 Boluspor 23 2 10 11 19 31 17 -12
18 Eskişehirspor 24 7 13 4 29 37 16 -8
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 25 20 1 4 57 9 64 +48
2 Manisa FK 25 17 2 6 74 27 57 +47
3 Sancaktepe Bld 25 15 6 4 45 20 49 +25
4 Hekimoğlu Trabzon 24 14 7 3 41 32 45 +9
5 İnegölspor 25 13 8 4 40 26 43 +14
6 Afjet Afyonspor 25 11 10 4 37 26 37 +11
7 Tarsus İdman Yurdu 25 12 12 1 38 35 37 +3
8 Sarıyer 25 10 9 6 33 28 36 +5
9 Çorum FK 25 11 12 2 36 36 35 0
10 Pendikspor 25 9 10 6 33 34 33 -1
11 Zonguldak Kömürspor 25 8 9 8 30 34 32 -4
12 Hacettepe Spor 25 10 13 2 32 45 32 -13
13 Kırklarelispor 24 7 9 8 21 32 29 -11
14 Amed Sportif 25 7 11 7 24 38 28 -14
15 1922 Konyaspor 25 7 13 5 32 44 26 -12
16 Başkent Akademi FK 24 7 13 4 31 35 25 -4
17 Gümüşhanespor 24 6 15 3 26 49 21 -23
18 Şanlıurfaspor 25 0 24 1 6 86 14 -80
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 24 14 4 6 45 23 48 +22
2 24Erzincanspor 25 13 3 9 42 20 48 +22
3 68 Aksaray Belediyespor 25 12 5 8 38 23 44 +15
4 Artvin Hopaspor 24 11 3 10 35 15 43 +20
5 1928 Bucaspor 25 12 7 6 40 31 42 +9
6 Karaköprü Belediyespor 25 10 5 10 24 18 40 +6
7 Düzcespor 25 10 6 9 27 18 39 +9
8 Çatalcaspor 25 8 5 12 35 27 36 +8
9 Çankaya FK 25 9 9 7 31 32 34 -1
10 Sultanbeyli Bld. 24 8 7 9 30 23 33 +7
11 Silivrispor 25 7 6 12 32 27 33 +5
12 52 Orduspor FK 24 6 4 14 17 15 32 +2
13 Erzin Spor Kulübü 25 6 9 10 27 29 28 -2
14 Kızılcabölükspor 24 5 8 11 32 33 26 -1
15 Şile Yıldızspor 25 5 10 10 20 28 25 -8
16 Yomraspor 24 5 10 9 23 30 24 -7
17 Tokatspor 25 1 21 3 13 61 6 -48
18 Manisaspor 25 1 21 3 16 74 0 -58
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/02/2020 Alanyaspor vs Beşiktaş
 29/02/2020 Konyaspor vs Kasımpaşa
 29/02/2020 Trabzonspor vs Çaykur Rizespor
 29/02/2020 Antalyaspor vs Fenerbahçe
 01/03/2020 Denizlispor vs Yeni Malatyaspor
 01/03/2020 MKE Ankaragücü vs Sivasspor
 01/03/2020 Galatasaray vs Gençlerbirliği
 02/03/2020 Başakşehir FK vs Gaziantep FK
 02/03/2020 Kayserispor vs Göztepe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/02/2020 Akhisarspor vs Giresunspor
 26/02/2020 Altınordu vs BB Erzurumspor
 26/02/2020 Adanaspor vs Ümraniyespor
 27/02/2020 Keçiörengücü vs İstanbulspor
 27/02/2020 Boluspor vs Balıkesirspor
 27/02/2020 Bursaspor vs Altay
 29/02/2020 Osmanlıspor FK vs Fatih Karagümrük
 29/02/2020 Eskişehirspor vs Akhisarspor
 29/02/2020 Adana Demirspor vs Hatayspor
 01/03/2020 Altay - Altınordu Altay ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Altay yenilmez
 02/03/2020 Giresunspor - Boluspor Boluspor ligdeki son 14 maçında hiç kazanamadı  Giresunspor yenilmez
 02/03/2020 Balıkesirspor - Keçiörengücü Balıkesirspor ligde evindeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Keçiörengücü yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/02/2020 Ankara Demirspor vs Eyüpspor
 29/02/2020 Bodrumspor vs Tuzlaspor
 01/03/2020 Sivas Belediyespor vs Van Spor
 01/03/2020 Ergene Velimeşe vs Bayburt Özel İdare Spor
 01/03/2020 Etimesgut Belediyespor vs Sakaryaspor
 01/03/2020 Kardemir Karabükspor vs Kırşehir Belediyespor
 01/03/2020 Niğde Anadolu FK vs Bandırmaspor
 01/03/2020 Uşak Spor vs Kastamonuspor
 08/03/2020 Eyüpspor vs Sivas Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/02/2020 Çatalcaspor vs Erzin Spor
 29/02/2020 Manisaspor vs Şile Yıldızspor
 29/02/2020 Sultanbeyli Bld. vs Serik Belediyespor
 01/03/2020 Artvin Hopaspor vs Silivrispor
 01/03/2020 Yomraspor vs Çankaya FK
 01/03/2020 52 Orduspor FK vs Düzcespor
 01/03/2020 Kızılcabölükspor vs 1928 Bucaspor
 01/03/2020 Tokatspor vs Karaköprü Belediyespor
 01/03/2020 68 Aksaray Belediyespor vs 24Erzincanspor
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
YUKARI