HABER AKIŞI

İSLÂMIN BEŞ FARZINI YETERLİ GÖRÜYORSANIZ;

 Tarih: 06-03-2019 23:00:07
Dr.Doğan Kusman
HİDAYETE EREMEZSİNİZ;
TAKVA SAHİBİ OLAMAZSINIZ;
CENNETE GİREMEZSİNİZ;
Her zaman insanlardan Allah'ın dinini yaşayanlar, kendilerinden
önce Allah'ın dinini yaşamış bir kişiden öğrenir. Ama bu kişi
gerçekten Allah'ın dinini yaşamış mı? Eğer kendisini dini bilen bir
kişi olarak iddiası varsa mutlaka Allah'ın ayetleriyle size dini
anlatması gerekir. İyide ayetleri bilmeyen bir kişi nereden bilecek
ki karşısındaki kişinin söylediklerini doğru olup olmayacağını?
Her zaman insanlara kendi içlerinden Allah'ın görevli kıldığı veli
resuller Kur-an-ı Kerim ayetleri ile gerçekleri anlatır. Fakat
insanların çoğu cehenneme gitmekten geri kalmazlar. Kabahat
sanki Allah'ınmış gibi söyleseler de Rabbimiz insanların dünya ve
ahiret saadeti için üstüne düşeni fazlasıyla yapar; yapar da
insanlar öğüt almasını ve düşünmeyi sevmezler
DUHAN - 13:Ennâ lehumuz zikrâ ve kad câehum resûlun
mubîn(mubînun).Onlara (her şeyi) açıklayan bir resûl gelmişti.
(Buna rağmen resûlün söylediklerinden) ibret almadılar.
Bize gelmedi diye bilir miyiz? Mümkün değil, herkese mutlaka
Allah'ın dinini Kur-an-ı Kerim ayetleriyle anlatılır. Nereden
bileceğiz dersek, bileceğimiz bir gün de var.
ZUMER - 71:Vesîkallezîne keferû ilâ cehenneme zumerâ(zumeran),
hattâ izâ câuhâ futihat ebvâbuhâ, ve kâle lehum hazenetuhâ e lem
ye’tikum rusulun minkum yetlûne aleykum âyâti rabbikum ve
yunzirûnekum likâe yevmikum hâzâ, kâlû belâ ve lâkin hakkat
kelimetul azâbi alel kâfirîn(kâfirîne). Kâfirler, zümre zümre
cehenneme sürülürler. Oraya geldikleri zaman, onun
(cehennemin) kapıları açılır. Ve onun (cehennemin) bekçileri
onlara derler ki: “Size, sizden (sizin aranızdan) olan resûller
gelmedi mi ki, size Rabbinizin âyetlerini okusun, bugüne (buraya)
geleceğinizi (söyleyerek) uyarsın? (Cehenneme gidenler) dediler
ki: “Evet (geldiler).” Fakat azap sözü kâfirlerin üzerine hak oldu.
Her şeyden önce Allah ile kul arasına kimse giremez inancı
sonrada sizi Allah'a davet eden bir Allah'a dostunu kibrimiz nedeni
ile kabul etmeyiz. Tevazu sahibi olsak ve söylenen sözlerin
delillerini (ayetleri) istesek, araştırsak, başımıza böyle azabın
gelmesi söz konusu olmaz. Ama aracı kabul edilmediği için
doğruyu öğrenmek mümkün değil, çünkü iblis vesvese ve şüphe ile
insanları uzaklaştırır.
 
 
 
A'RAF - 35:Yâ benî âdeme immâ ye’tiyennekum rusulun minkum
yekussûne aleykum âyâtî fe menittekâ ve asleha fe lâ havfun
aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).Ey Âdemoğulları! Sizin
içinizden, size âyetlerimi anlatan (kıssa eden) resûller geldiği
zaman, bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslâh ederse
(nefs tasfiyesi yaparsa), artık onlara korku yoktur. Ve onlar
mahzun da olmazlar.
O insanların değer vermediği insan onların kurtuluşları için
gerçekleri Kur-an-ı Kerim ayetleri ile anlatır ama çok bilmişler;
tecvit ve mahreçsiz konuşuyor diye beğenmez. Rabbimiz kendi
içinizden diyor Arap bir kişi demiyor. Bu Allah'ın dostu nasıl
nefsinizi ıslah edeceğinizi size öğretecek de dinlemezsiniz ki.
Nefsinizi ıslah etmiş olsak Rabbimiz cennetine alacakta,
kibrimizden ötürü kovulmuş şeytan gibi oluyoruz.
NİSA - 124:Ve men ya’mel mines sâlihâti min zekerin ev unsâ ve
huve mu’minun fe ulâike yedhulûnel cennete ve lâ yuzlemûne
nakîrâ(nakîren).Ve erkeklerden ve kadınlardan kim salih amelde
bulunursa, kim salih amel işlerse yani nefsi (tezkiye edici amel)
işlerse onlar, mü'minlerdir. İşte onlar, cennete girerler ve onlara
zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar zulüm yapılmaz.
Şöyle bir soru gelir aklıma Salih amel, yani nefsimizi tezkiye
edebiliyor muyuz? Yani Mümin miyiz?
Ne iddia ederseniz edin gerçek olan Rabbimizin söylediği
ayetlerdir.
NİSA - 49:E lem tere ilellezîne yuzekkûne enfusehum belillâhu
yuzekkî men yeşâu ve lâ yuzlemûne fetîlâ(fetîlen). (Habibim),
nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle
değil (nefsini tezkiye ettiğini söyledi diye kimsenin nefsi tezkiye
olmaz). Ancak Allah, dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar,
hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar.
Allah bizi diliyor mu? Nereden bileceğiz ki Rabbimizin bizi
dilediğini? Bu iş zan ile olmaz. Rabbimizin bizi dilemesi için
mutlaka bir sebep vardır. Araştırdınız mı hiç?
İNSAN - 30:Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâh(yeşâallâhu), innallâhe
kâne alîmen hakîmâ(hakîmen). Ve Allah dilemedikçe siz
dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah; Alîm'dir, Hakîm'dir (hüküm ve
hikmet sahibidir).
İNSAN - 31:Yudhilu men yeşâu fî rahmetih(rahmetihî), vez
zâlimîne eadde lehum azâben elîmâ(elîmen).O dilediği kişiyi,
 
 
 
rahmetinin içine dâhil eder. Ve zalimler, onlar için elîm azap
hazırladı.
Allah'ın dilemesinin sebebi nedir? Belki insanların yüzde doksan
dokuzunu diliyor, ama herkes bu dilekten nasiplenemiyor. Sebebi
ise Allah'ın insanları kendisine davet etmesini kabul etmeyişleri;
RAD - 14:Lehu da’vetul hakk(hakkı), vellezîne yed’ûne min dûnihî
lâ yestecîbûne lehum bi şey’in illâ kebâsitı keffeyhi ilel mâi li
yebluga fâhu ve mâ huve bi bâligıh(bâligıhî), ve mâ duâul kâfirîne
illâ fî dalâl(dalâlin).Hakkın daveti O'nadır (Kendisinedir,
Allah'adır). O'ndan başkasına davet ettikleri (şeyler), onlara bir
şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun
ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O (su), ona ulaşacak
değildir. Ve kâfirlerin daveti, dalâletten (su nasıl onların ağızlarına
ulaşamıyorsa, dalâlette olanlar da hidayete ulaşamaz) başka bir
şey değildir.
Evet, Rabbimiz kendine davet ediyor; Resulullah Efendimiz de
Rabbimize davet ediyor.
KASAS - 87:Ve lâ yasuddunneke an âyâtillâhi ba’de iz unzılet ileyke
ved’u ilâ rabbike ve lâ tekûnenne minel muşrikîn(muşrikîne). Ve
Sana indirildikten sonra, Allah'ın âyetlerinden sakın seni
alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et (Allah'a ulaşmaya çağır). Ve
sakın müşriklerden olma!
Davete icabet etmiş ve Allah'a teslim olanlarda Allah'a davet
ediyor.
FUSSİLET - 33:Ve men ahsenu kavlen mimmen deâ ilâllâhi ve
amile sâlihan ve kâle innenî minel muslimîn(muslimîne). Allah'a
davet eden ve salih amel (nefs tasviyesi) yapan ve: “Muhakkak ki
ben teslim olanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
Yok, bize İslâmın beş şartı yeter diyenlere; yetmiyor! Kalbinizde
hayır oluşturmuyor! insanları mutlu edemiyorsunuz!.
Allah'a davet edenin davetine icabet etmediğiniz için.
AHKÂF - 31:Yâ kavmenâ ecîbû dâiyallâhi ve âminû bihî yagfir
lekum min zunûbikum ve yucirkum min azâbin elîm(elîmin).
Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine icabet edin. Ve O'na îmân edin
ki, sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin (sevaba
çevirsin). Ve sizi elîm azaptan korusun.
AHKÂF - 32:Ve men lâ yucib dâiyallâhi fe leyse bi mu’cizin fîl ardı
ve leyse lehu min dûnihî evliyâu, ulâike fî dalâlin mubîn(mubînin).
 
 
 
Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde (Allah'ı)
aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur.
İşte onlar apaçık dalâlet içindedirler.
Kendi cemaatine değil Allah'a davet edenin davetine icabet
edilecek. Ayetin harici şirktir. Kapınızı size Allah gösterecektir.
NAHL - 9:Ve alallâhi kasdus sebîli ve minhâ câir(câirun), ve lev şâe
le hedâkum ecmaîn(ecmaîne). Ve sebîllerin (dergâhlardan Sıratı
Mustakîm'e ulaşan bütün yolların yani mürşidlerin) tayini, Allah'ın
üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer O dileseydi, sizin
hepinizi hidayete erdirirdi.
-MAİDE - 35:Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil
vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn(tuflihûne). Ey
âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler); Allah'a
karşı takvâ sahibi olun ve O'na ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve
O'nun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.
Eğer amenu iseniz davete icabet etmiş ve Allah'a mülâkî olmayı
diliyorsunuzdur.
-HUD - 29:Ve yâ kavmi lâ es’elukum aleyhi mâlâ(mâlen), in ecriye
illâ alâllâhi ve mâ ene bi târidillezîne âmenû, innehum mulâkû
rabbihim ve lâkinnî erâkum kavmen techelûn(techelûne).Ve ey
kavmim! Buna (tebliğ ettiğim şeylere) karşılık sizden mal olarak
(bir şey) istemiyorum. Eğer ücretim (ecrim) varsa ancak Allah'a
aittir. Ve ben âmenû olanları ((Allah'a ulaşmayı dileyenleri) tard
edecek (uzaklaştıracak, kovacak) değilim. Muhakkak ki onlar,
Rab'lerine mülâki olacaklar (ulaşacaklar). Ve lâkin ben, sizi cahillik
eden bir kavim olarak görüyorum.
Takva sahibi iseniz en azından Allah'ın davetini kabul
etmişsinizdir.
-RUM - 31:Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû
minel muşrikîn(muşrikîne). O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a
ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin
(namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
O zaman Allah'a ulaştıracak vesile Azrail AS mı? Yoksa hidayetci
mi? Çünkü hidayete erdirmek ile görevli imamda tayin etmiş
rabbimiz.
SECDE - 24:Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ
lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkınûn(yûkınûne).Ve onlardan,
emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık ve sabır sahibi oldukları
 
 
 
ve âyetlerimize (Hakk'ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş
oldukları için
Hidayete erdirecek imamınız yoksa mutlaka ikinci bir imam
görevdedir.
KASAS - 41:Ve cealnâhum eimmeten yed’ûne ilen nâr(nârı), ve
yevmel kıyâmeti lâ yunsarûn(yunsarûne).Ve Biz, onları ateşe
davet eden imamlar (önderler) kıldık. Ve kıyâmet günü onlara
yardım olunmaz.
İşte hala idrak edilmedi ve ölüm gelip çattıysa, o zaman bir azap
çöker üzerinize.
ENFAL - 50:Ve lev terâ iz yeteveffellezîne keferûl melâiketu
yadrıbûne vucûhehum ve edbârehum, ve zûkû azâbel harîk
(harîkı).Ve kâfir olanları, vefat ettirilirken melekleri, onların
yüzlerine ve arkalarına vururken ve “Yakıcı azabı tadın!” (derken)
görseydin.
İnsan bu durumda ise o azabı tadarken Allah'a yalvarmaları var da
ne çare ki ölüm tahakkuk etmiştir artık.
İBRÂHÎM - 44:Ve enzirin nâse yevme ye’tîhimul azâbu fe
yekûlullezîne zalemû rabbenâ ahhırnâ ilâ ecelin karîbin nucib
da’veteke ve nettebiır rusul(rusule), e ve lem tekûnû aksemtum
min kablu mâ lekum min zevâl(zevâlin).Azabın onlara geleceği gün
ile insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek: “Rabbimiz, bizi
yakın bir süreye kadar tehir et (bize zaman ver). Senin davetine
icabet edelim ve resûllere tâbî olalım.” Daha önce “sizin için bir
zeval olmadığına” yemin eden siz değil misiniz?
Davete icabet etmek için yalvarırlar. Ama kendilerine biz
kurtuluruz dedikleri şeylerle kurtulamayacakları gösterilir.
Rabbimiz bizleri bu durumdan korusun inşallah.
Onun için Kur-an-ı Kerim insanların rehberidir; ama takva sahibi
olan ve hidayete ermek için kurandan ayrılmayanlara.
BAKARA - 2: Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil
muttekîn(muttekîne).İşte bu Kitap; O'nda hiç(bir açıdan) şüphe
yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir.
Takva için hidayet lazım..
 
 
 
MUHAMMED - 17:Vellezînehtedev zâdehum huden ve âtâhum
takvâhum.Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların
hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi .
Hidayet için de iman lazım.
YUNUS - 9:İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti yehdîhim
rabbuhum bi îmânihim, tecrî min tahtihimul enhâru fî cennâtin
naîm(naîmi).Muhakkak ki âmenû olanlar ve amilüssalihat (nefs
tezkiyesi) yapanlar, îmânlarından dolayı Rab'leri, onları hidayete
erdirir. Onlar, altlarından ırmaklar akan naîm cennetlerindedirler.
İman ise insanlara Kur-an-ı Kerim ayetleri ila Allah'ın dinini
anlatan ve Allah'ın tayin ettiği, insanları Allah'a davet eden kişiye
tam bir teslimiyettir
NİSA - 65:Fe lâ ve rabbike lâ yu’minûne hattâ yuhakkimûke fîmâ
şecere beynehum summe lâ yecidû fî enfusihim harecen mimmâ
kadayte ve yusellimû teslîmâ(teslîmen).Hayır, Rabbine andolsun
ki; aralarında çekiştikleri şey hakkında, seni hakem tayin edip,
sonra da senin verdiğin hükümden dolayı nefsleri içinde bir sıkıntı
duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça îmân etmiş
olmazlar .
Ama insanların çoğu Allah'a daveti kabul etmez, Allah'ın veli
resullerine olmadık incitici söz söylerler ve kendilerini hükmün
sahibi Allah'ın yerine koymuşlardır da farkında değillerdir. İşte bu
Allah dostlarına ki peygamberimiz SAV Efendimize bile hakaret
edilmişken küfrün içinde olanları temsil ederler.
Öyle din okullarına giderek Kur-an-ı Kerimi okumasını öğrenerek
Kur-an-ı Kerimi öğrenmiş olamazsınız. Kur-an-ı Kerimi ancak
Allah'ın tayin ettiği bir veli resul öğretecektir bu zamanda. Hayır
ben şu kurs veya bu mektepte öğrenirim demeniz, şirkin içinde
olduğunuzu gösterir.
CUMA - 2:Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû
aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel
hikmeh(hikmete), ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn
(mubînin).Ümmîler arasında, kendilerinden bir resûl beas eden
(görevlendiren) O'dur. Onlara, O'nun (Allah'ın) âyetlerini okur,
onları tezkiye eder (nefslerini temizler), onlara Kitab'ı (Kur'ân-ı
Kerim'i) ve hikmeti öğretir. Ve daha önce (resûle tâbî olmadan
evvel) elbette onlar, sadece açık bir dalâlet içinde idiler.
Ayetleri okuduğuna göre canlı bir resul; işte bu resul Kur-an-ı
Kerimi öğretecek. Yani Rabbimiz bilemez yanlış birini gönderir ben
 
 
 
şu kurstan veya okuldan öğrenirim diyemezsiniz. Sadece Arapça
okumasını öğrenirsiniz. Veli mürşit olmadan dalalette kalan bir kişi
dünyanın bir numaralı hafızı olsa ne olur ki. Dalaletten
kurtulamadığı sürece bir rehberi olmaz.
KEHF - 17:Ve tereş şemse izâ taleat tezâveru an kehfihim zâtel
yemîni ve izâ garabet takrıduhum zâteş şimâli ve hum fî fecvetin
minh(minhu), zâlike min âyâtillâh(âyâtillâhi), men yehdillâhu fe
huvel muhted(muhtedi), ve men yudlil fe len tecide lehu veliyyen
murşidâ(murşiden).Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ
tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların
yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar, onun (mağaranın) geniş
sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu, Allah'ın âyetlerinden
(mucizelerinden)dir. Allah, kimi Kendisine ulaştırırsa, işte o
hidayete ermiştir. Ve kimi dalâlette bırakırsa (kim Allah'a ulaşmayı
dilemezse) artık onun için velî mürşid (irşad eden evliya)
bulunmaz.
Hiçbir din üzere de değildir.
MAİDE - 68:Kul yâ ehlel kitâbi! lestum alâ şey’in hattâ tukîmût
Tevrâte vel İncîle ve mâ unzile ileykum min rabbikum ve le
yezîdenne kesîren minhum mâ unzile ileyke min rabbike tugyanen
ve kufr(kufren), fe lâ te’se alâl kavmil kâfirîn(kâfirîne).De ki; "Ey
Ehli Kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabb'iniz tarafından indirileni,
yerine getirip uygulamadıkça siz birşey (bir din) üzerinde
değilsiniz. Ve sana Rabb'inden indirilen, mutlaka onların
birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kâfirler
topluluğuna üzülme.
Demek ki Allah ile kulu arasında bir irşat yetkilisi var ki imanımız
olsun nefsimizi tezkiye edebilelim, hidayete erelim ve takva sahibi
ola bilelim.
Allah ile kul arasına Allah'ın tayin ettiği hidayetçiyi kabul
etmeyenler, kendilerine dünyada yaşarken ayetler ile size bunları
anlatmadılar mı sorusuna ne cevap verirler kim bilir.
Neden hacet namazı ile Allah'dan bu dönemin mücedditini
sormuyorsunuz?
Hacet namazını perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde veya
kandil gecelerinde kılınması asildir. Ama bütün gecelerde
kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet
edilir.
Namazda aşağıdaki âyetler okunur:
1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
 
 
2. Rekâtın sonunda : Ettehiyyâtü
3. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Namaz tamamlandıktan sonra Allah’tan hacet neyse o istenir.
Allah’tan mürşid istemek için bu namaz kılındıysa mürsid istenir.
Bu namazdan sonra hiç konuşmadan yatmak gerekir. Yatarken
kıbleyi sağa alacak şekilde yatak kurulur. Vücudun ön cephesi
kıbleye çevrilerek yan üstü yatılır, 3 Âyetel Kürsî okunur ve
Allah’tan mürşid istenir. Eğer kişinin haceti mürşid değil de başka
bir hedefe ulaşmaksa (zahirî veya Batıni bir hedef olabilir) o
hedefe ulaşmak istenir. Sessiz zikir (hafî zikir) bu istekten sonra
baslar. Yanüstü yatıldığı için sağ kulak yastığa gelecektir. Bas
biraz sağa, sola oynatılarak kulakta kalbin atışlarının, basınç
sebebiyle rahatça duyulacağı pozisyona gelinir. Ve kalbin her çift
atışında “Allah, Allah” diyerek kişi Allah’ı zikr-i hafî ile (yani sessiz
olarak) içinden zikredecektir.
Eğer ilk namazdan sonra yatıldığında birşey görülmez ise tekrar
tekrar, her perşembeyi cumaya bağlayan gece namaza devam
edilmelidir. Her gece de kılınabilir.
Herkes bu ayette ki gibi mutlu bir günden bahsede bilir değil mi?
AL-İ İMRAN - 193:Rabbenâ innenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî lil
îmâni en âminû bi rabbikum fe âmennâ, rabbenâ fagfir lenâ
zunûbenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal
ebrâr(ebrâri). Ey Rabbimiz! Hiç şüphesiz biz: “Rabbinize îmân
edin.” diye îmâna davet eden bir davetçi işittik ve hemen îmân
ettik (davetçiye tâbî olarak mü'min olduk). Ey Rabbimiz! Artık
bizim günahlarımıza mağfiret eyle, kötülüklerimizi de ört ve bizi
EBRAR (Allah'a ulaşan ve velî olan cennetlik)larla birlikte öldür.
Neden amellerinizi batıl kılınsın ki? Davete icabet edin yeter.
MUHAMMED - 33:Yâ eyyuhellezîne âmenû etîûllâhe ve etîûr resûle
ve lâ tubtılû a’mâlekum.Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı
dileyenler)! Allah'a itaat edin. Ve resûle itaat edin. Ve amellerinizi
bâtıl etmeyin.
Tevhidin gerçekleşmesi ve tek hükmün geçerli olması için Kur-an-ı
Kerim’i anlamasını kolaylaştırmış Rabbimiz; ama Peygamberimiz
SAV Efendimizi temsilen bulunan kişi tarafından.
MERYEM - 97:Fe innemâ yessernâhu bi lisânike li tubeşşire bihil
muttekîne ve tunzire bihî kavmen luddâ(ludden).Böylece Biz, O'nu
(Kur'ân-ı Kerim'i) senin lisanınla kolaylaştırdık. O'nunla, takva
sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için.
 
 
 
Aramak bize ait; inşallah tevhit dinini birlikte yaşarız.
  Bu yazı 837 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
resmi ilanlar
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 32 19 4 9 67 31 66 +36
2 Medipol Başakşehir 32 19 4 9 47 19 66 +28
3 Beşiktaş 33 18 7 8 69 44 62 +25
4 Trabzonspor 33 17 7 9 61 44 60 +17
5 Yeni Malatyaspor 33 13 12 8 46 44 47 +2
6 Antalyaspor 33 13 14 6 38 52 45 -14
7 Atiker Konyaspor 33 9 8 16 40 38 43 +2
8 Alanyaspor 32 12 14 6 35 41 42 -6
9 Çaykur Rizespor 32 9 10 13 45 46 40 -1
10 Fenerbahçe 32 9 10 13 40 43 40 -3
11 Kayserispor 32 10 12 10 33 46 40 -13
12 Kasımpaşa 33 11 16 6 51 59 39 -8
13 Sivasspor 32 9 12 11 44 48 38 -4
14 MKE Ankaragücü 32 10 15 7 34 50 37 -16
15 Göztepe 32 10 18 4 35 41 34 -6
16 Bursaspor 32 6 11 15 26 36 33 -10
17 BB Erzurumspor 32 7 14 11 34 42 32 -8
18 Akhisarspor 32 6 19 7 31 52 25 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 17 10 2 5 30 10 35
2 Gençlerbirliği 17 11 4 2 26 13 35
3 Denizlispor 17 9 2 6 33 12 33
4 Adana Demirspor 17 9 3 5 32 15 32
5 Altınordu 17 9 4 4 30 15 31
6 Ümraniyespor 17 9 5 3 25 17 30
7 Gazişehir Gaziantep FK 17 8 5 4 26 15 28
8 Boluspor 17 8 5 4 25 18 28
9 İstanbulspor 17 8 5 4 27 28 28
10 Balıkesirspor Baltok 17 8 6 3 26 23 27
11 Eskişehirspor 17 7 4 6 23 22 27
12 Altay 17 7 5 5 24 15 26
13 Osmanlıspor FK 17 8 7 2 22 19 26
14 Giresunspor 17 6 8 3 19 22 21
15 Adanaspor 17 3 8 6 21 25 15
16 Afjet Afyonspor 17 3 8 6 19 30 15
17 Elazığspor 17 3 10 4 19 28 13
18 Kardemir Karabükspor 17 0 14 3 7 43 3
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 17 13 2 2 45 13 41
2 Fatih Karagümrük 17 13 2 2 35 15 41
3 Menemen Belediyespor 17 10 2 5 34 19 35
4 Tuzlaspor 17 10 4 3 36 14 33
5 Sivas Belediyespor 17 9 3 5 36 21 32
6 Etimesgut Belediyespor 17 8 3 6 24 13 30
7 Bandırmaspor 17 9 5 3 28 20 30
8 Tarsus İdman Yurdu 17 8 5 4 35 26 28
9 Pendikspor 17 7 3 7 30 22 28
10 Şanlıurfaspor 17 7 4 6 23 15 27
11 Kırklarelispor 17 7 4 6 22 17 27
12 Zonguldak Kömürspor 17 7 5 5 19 16 26
13 Kahramanmaraşspor 17 7 6 4 21 21 25
14 Konya Anadolu Selçukspor 17 5 5 7 28 32 22
15 Bak Spor 17 4 5 8 16 28 20
16 Fethiyespor 17 4 6 7 14 18 19
17 Tokatspor 17 5 9 3 15 20 18
18 Darıca Gençlerbirliği 17 3 11 3 13 36 12
Takım O G M B A Y P AV
1 Nazilli Belediyespor 16 10 0 6 35 14 36
2 Tire 1922 16 9 0 7 29 10 34
3 Hekimoğlu Trabzon 16 9 2 5 23 9 32
4 Nevşehir Belediyespor 16 7 2 7 30 16 28
5 Ergene Velimeşe 16 8 5 3 22 15 27
6 Karaköprü Belediyespor 16 8 5 3 25 19 27
7 Silivrispor 16 7 4 5 18 10 26
8 Artvin Hopaspor 16 6 3 7 17 13 25
9 Erzin Belediyespor 16 6 4 6 31 18 24
10 Erbaaspor 16 6 4 6 20 13 24
11 Şile Yıldızspor 16 7 7 2 32 24 23
12 Gebzespor 16 6 5 5 18 14 23
13 Yomraspor 16 5 4 7 20 17 22
14 Batman Petrolspor 16 6 6 4 15 17 22
15 Kozan Belediyespor 16 5 4 7 17 18 22
16 Büyükçekmece Tepecikspor 16 6 7 3 19 20 21
17 Körfez Spor Kulübü 16 1 12 3 9 37 6
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 19/05/2019 Akhisarspor vs Kayserispor
 19/05/2019 Bursaspor vs Göztepe
 19/05/2019 Alanyaspor vs Çaykur Rizespor
 19/05/2019 Galatasaray vs Medipol Başakşehir
 20/05/2019 BB Erzurumspor vs Fenerbahçe
 20/05/2019 MKE Ankaragücü vs Sivasspor
 26/05/2019 Atiker Konyaspor vs Akhisarspor
 26/05/2019 Beşiktaş vs Kasımpaşa
 26/05/2019 Çaykur Rizespor vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/05/2019 İstanbulspor 2 - 5 Denizlispor
 18/05/2019 Gençlerbirliği 1 - 2 Adana Demirspor
 18/05/2019 Giresunspor 3 - 1 Altınordu
 18/05/2019 Kardemir Karabükspor 1 - 6 Gazişehir Gaziantep FK
 18/05/2019 Adanaspor 1 - 4 Osmanlıspor FK
 17/05/2019 Altay 4 - 0 Elazığspor
 17/05/2019 Boluspor 3 - 2 Eskişehirspor
 17/05/2019 Balıkesirspor Baltok 0 - 3 Hatayspor
 17/05/2019 Afjet Afyonspor 2 - 2 Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/05/2019 Anadolu Selçukspor 4 - 3 Menemen Belediyespor
 04/05/2019 Bandırmaspor 2 - 1 Fethiyespor
 04/05/2019 Bak Spor 0 - 0 Kırklarelispor
 04/05/2019 Tarsus İdman Yurdu 3 - 1 Darıca Gençlerbirliği
 04/05/2019 Etimesgut Belediyespor 4 - 0 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2019 Manisa BBSK 2 - 0 Sivas Belediyespor
 04/05/2019 Pendikspor 6 - 3 Kahramanmaraşspor
 04/05/2019 Şanlıurfaspor 1 - 1 Tuzlaspor
 04/05/2019 Fatih Karagümrük 3 - 0 Tokatspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/05/2019 Körfez Spor Kulübü 1 - 4 Nazilli Belediyespor
 04/05/2019 Büyükçekmece Tepecikspor 2 - 1 Kozan Belediyespor
 04/05/2019 Batman Petrolspor 1 - 2 Nevşehir Belediyespor
 04/05/2019 Yomraspor 1 - 3 Tire 1922
 04/05/2019 Erbaaspor 1 - 0 Gebzespor
 04/05/2019 Erzin Belediyespor 2 - 3 Artvin Hopaspor
 04/05/2019 Hekimoğlu Trabzon 1 - 2 Karaköprü Belediyespor
 04/05/2019 Şile Yıldızspor 0 - 3 Silivrispor
Yukarı